Juridische informatie

Auteursrechten, merken, logo's, bedrijfslettertypen

Hettich behoud zich alle rechten voor m.b.t. de content (zoals teksten, afbeeldingen, grafische elementen, bestanden, grafische vormgevingen, lay-outs etc.) op haar websites. De bescherming van deze inhoud onder het auteursrecht en andere wetten m.b.t. eigendomsrecht geldt vooral ook voor databases en vergelijkbare voorzieningen. De content mag uitsluitend vrij worden gebruikt, wanneer deze voor het beoogde gebruiksdoel via het internet wordt afgeroepen. Zonder de schriftelijke toestemming van Hettich mag deze zonder onze voorafgaande toestemming op enkele manier vermenigvuldigd, doorgegeven, gewijzigd, verspreid of anderszins gebruikt worden.<br/> <br/> Onze internetpagina's kunnen ook content bevatten waarvan de auteursrechten berusten bij diegenen die deze content ter beschikking stellen.<br/> Merken, logo's, bedrijfslettertypes, productuitvoeringen en afbeeldingen die op onze internetpagina's aanwezig zijn, vallen onder beschermde eigendomsrechten van Hettich en mogelijk daarom niet voor eigen doeleinden an dderden of anderszins worden gebruikt.<br/> Uitsluitend de op de navolgende pagina afgebeelde Hettich-logo's zijn vrijgegeven voor gebruik op uw website voor marketingdoeleinden.<br/> <br/> Logo-download

Aansprakelijkheid

Alle content van onze websites wordt zorgvuldig gecontroleerd. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoelen. Hettich stelt alle informatie en content beschikbaar zonder daarvoor enige expliciete of impliciete toezegging of garantie te bieden. Voor schades die direct of indirect door het gebruik van onze websites ontstaan, wijst Hettich bij deze elke aansprakelijkheid van de hand, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Hettich.

Links (verwijzingen naar de websites van derden)

Voor zover u vanaf onze websites via zogenaamde links toegang heeft tot de websites van derden, wijzen wij u erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud van deze websites van derden en daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid daarvan. De links dienen er slechts voor om onze klanten gemakkelijker toegang te bieden tot de informatie van derden. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wij niet structureel kennis nemen van de content die derden op hun eigen websites beschikbaar stellen. Het is daarom aan te raden om de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en andere juridische opmerkingen en aanwijzingen op deze websites van derden in acht te nemen.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Door uw bezoek aan onze website verklaart u zich bij eventuele juridische geschillen van welke aard dan ook tussen u en Hettich akkoord met de exclusieve toepasselijkheid van het Duitse recht onder uitsluiting van de regels van het VN-handelsrecht (CISG). Bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de rechtbank van Bünde, Duitsland.

Top